ALGEMENE VOORWAARDEN (versie 03.12.2019)


1. Alle facturen van Wim Bals dienen betaald te worden binnen de termijn van 14 dagen, tellende vanaf de factuurdatum.

2. De schilderijen worden aangekocht “As is” met alle kenmerken en eigenschappen van het kunstwerk. De koper dient zich tevoren op de hoogte te stellen van de staat waarin het product zich bevindt.

3. Iedere factuur die op haar vervaldag onbetaald is gebleven brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling uitblijvende intresten a rato van 15% per jaar op, te rekenen vanaf bedoelde vervaldag.

4. In geval van wanbetaling is een schadevergoeding verschuldigd dewelke forfaitair wordt vastgesteld op 15% van het factuurbedrag en dit met een minimum van €100.

5. Een schilderij is op traditionele wijze gemaakt en daardoor kunnen er oneffenheden in de verf, vernis, paneel of doek aanwezig zijn. Dit weet de klant bij aankoop van een schilderij en kan onder geen enkel beding een punt van discussie zijn voor eventuele latere schadevergoeding. Ook kleurafwijkingen door o.a. zonnestralen zijn geen punt van discussie en kunnen niet verhaald worden. Evenals zichtbare of onzichtbare fouten in de drager van het schilderij, het paneel in de meeste gevallen, kunnen niet verhaald worden op Wim Bals. Schimmelvorming en andere (chemische) reacties van het paneel, de verf of de vernis, al dan niet door het toedoen van de klant (zoals bijvoorbeeld een te hoge vochtigheidsgraad), kunnen eveneens niet verhaald worden op Wim Bals.

6. Verkochte schilderijen worden nooit teruggenomen met uitzondering van het herroepingsrecht. De koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na de dag van levering van de producten te herroepen. Hiervoor informeert de koper Wim Bals tijdig per e-mail; of schriftelijk op het bovenstaande adres.

7. Bij wederverkoop van het schilderij door de klant is die gebonden aan het betalen van het volgrecht aan Wim Bals.

4% van het deel van de verkoopprijs tot en met 50.000 euro;
3% van het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 euro tot en met 200.000 euro;
1% van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 euro tot en met 350.000 euro;
0,5% van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 euro tot en met 500.000 euro;
0,25% van het deel van de verkoopprijs boven 500.000 euro.

8. Het copyright van de schilderijen blijft altijd behouden aan Wim Bals. Dit wil zeggen dat het schilderij niet gereproduceerd mag worden zonder schriftelijke toestemming van Wim Bals. De afbeeldingen mogen dus niet gereproduceerd, gekopieerd, veranderd of gemanipuleerd worden. Het gebruik van de afbeelding als basis voor een ander concept of een andere illustratie (digitaal, of een andere toepassing) is een schending van de internationale Copyright wetgeving.

9. Wim Bals heeft het recht een bestelling of aankoop te weigeren of te accepteren onder een voorwaarde, bijvoorbeeld het vragen van een vooruitbetaling.

10. Bij een levering “op zicht”, of met een “leveringsnota”, aan de klant blijven de schilderijen eigendom van Wim Bals zolang het volledige saldo niet voldaan is. De schilderijen dienen bij een eventuele teruggave, na deze “op zicht” te hebben ontvangen, volledig met kader terug aan Wim Bals te worden bezorgd. Hierbij geldt er speciaal op gewezen te worden dat deze in perfecte staat worden teruggegeven, dit wil zeggen zonder enige beschadiging aan het schilderij en/of aan de kader. Bij schade aan de kader en/of het schilderij is steeds de klant aansprakelijk gedurende de schilderijen “op zicht” te hebben ontvangen, inclusief het transport heen en terug naar de klant. De kosten in geval van beschadiging van het schilderij en/of de kader vallen steeds ten laste van de klant. De klant stemt bij de ondertekening van een zichtbon of leveringsnota in dat de schilderijen in perfecte staat zijn ontvangen en vrij van beschadigingen.

11. Bij online aankoop heeft de koper het recht binnen 14 dagen af te zien van de aankoop. De koper moet hierbij Wim Bals over inlichten per brief of e-mail en zal het volledige bedrag terug ontvangen. De kosten van de terugzending zijn ten laste van de koper.
Dit recht vervalt indien deze 14 dagen overschreden werden en/of de schilderijen, of de lijst, schade hebben opgelopen door het transport of tijdens het verblijf bij de koper.

12. Het verwijderen van de lijst door de klant, of een derde partij, wordt ten stelligste afgeraden omdat het schilderij hierdoor enorm kwetsbaar wordt voor beschadiging. Elke mogelijke garantie komt hierdoor te vervallen..

13. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zal enkel de handelsrechtbank van Sint-Niklaas bevoegd zijn.