wim bals kasteel

Privacy

Door je hier in te schrijven, meld je je aan voor het ontvangen van onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bevat nieuws en informatie over onze schilderijen, tentoonstellingen, evenementen...
We slaan je gegevens op bij Mailchimp, in de VS. Lees meer hierover in onze Privacy Policy verderop.

Verklaring over de AVG

De Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG, ook GDPR in het Engels) is een nieuwe verordening van de Europese Unie, waarin de gegevensbescherming voor alle personen in de EU eengemaakt en versterkt wordt. De AVG trad op 27 april 2016 in werking. Na de overgangsperiode van twee jaar is de verordening vanaf 25 mei 2018 afdwingbaar. Bij Wim Bals kunstschilder zijn we ons ervan bewust dat deze verordening een serieuze impact zal hebben op onze manier van werken. De bescherming van uw en onze gegevens is erg belangrijk voor ons en we zullen de nieuwe verordening dan ook nauwgezet volgen. De bescherming van uw en onze gegevens is een topprioriteit. Heb je toch een vraag over de verwerking van je data onder de GDPR? Stuur dan een e-mail naar wim@wimbals.eu met je vraag.

Privacy Policy

Jouw privacy is erg belangrijk voor Wim Bals kunstschilder. We stellen alles in het werk om je privacy te waarborgen wanneer je persoonlijke gegevens achterlaat op de website of fysiek bij de aankoop van een schilderij. Hier kan je lezen hoe we persoonlijke gegevens van onze klanten verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en hoe ze worden bewaard.

Wat wordt verstaan onder persoonlijke gegevens?
Persoonsgegevens omvatten alle informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit kan zowel de naam van een persoon zijn als een foto, een telefoonnummer, een code, een bankrekeningnummer, een e-mailadres, etc. Het begrip beperkt zich niet tot gegevens die de persoonlijke levenssfeer van personen betreffen. Zelfs de gegevens die betrekking hebben op het professionele of openbare leven van een persoon worden als "persoonsgegevens" beschouwd. Alleen de gegevens die een natuurlijk persoon betreffen worden in aanmerking genomen en niet die betreffende een rechtspersoon of een vereniging (civiele of commerciële vennootschap of een vzw).

Waarom wij persoonlijke gegevens verzamelen
Wij verzamelen je persoonlijke gegevens om je te kunnen voorzien van een uitmuntende klantenservice. Aan de hand van je persoonlijke gegevens heb je eenvoudig toegang tot onze schilderijen en diensten en word je op de hoogte gebracht van speciale schilderijen die wellicht interessant zijn voor jou. Daarnaast gebruiken we je persoonlijke gegevens om je op de hoogte te houden van de nieuwste schilderijen, aanbiedingen en andere informatie waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn.
Ook wordt er analyse gedaan van het websiteverkeer met Google Analytics. Er is met Google een zogenaamde bewerkersovereenkomst afgesloten. In geen geval worden gegevens gedeeld met Google. De gegevens worden trouwens volledig anoniem verwerkt. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network. Enkel Analytics cookies worden geplaatst, met welk als doel inzicht te krijgen van het gedrag van de gebruiker om de website te verbeteren. De gegevens worden na een tijd verwijderd en niet langer bijgehouden dan noodzakelijk.

Moet je je persoonlijke gegevens achterlaten?
Uiteraard heb je de vrije keuze om al dan niet persoonlijke informatie achter te laten bij Wim Bals kunstschilder. Als je ervoor kiest om dit niet te doen, heeft dit echter tot gevolg dat we je in de meeste gevallen niet het product kunnen verkopen dat je wenst aan te kopen of niet op je vragen kunnen antwoorden wanneer je ons contacteert of het atelier bezoekt. Op bovenstaande bepalingen zijn geen uitzonderingen mogelijk tenzij je hiervoor ernstige en gerechtvaardigde redenen kan inroepen. Indien je wenst dat de verzamelde gegevens niet gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden kan je dit kosteloos melden via e-mail en/of kan je je uitschrijven op onze communicatie via de ‘uitschrijven’ link die aanwezig is op elke communicatie die we uitsturen.

Delen met derden
Je gegevens delen we nooit met derden, met uitzondering van:

Mailchimp die onze direct mailings voor ons verzorgt. Dit bedrijf host de gegevens in de Verenigde Staten, maar garandeert dat de gegevens verwerkt worden in overeenstemming met de Europese en Belgische wetgeving ter bescherming van je privacy op basis van de ‘Safe Harbor Principles’.

Hoe worden gegevens verzameld?
Deze gegevens kunnen op verschillende manieren door Wim Bals kunstschilder worden verzameld, bijvoorbeeld wanneer je onze website bezoekt, wanneer je schilderijen of diensten aanschaft, of wanneer je contact opneemt.

Welke informatie wordt verzameld?
Contactgegevens en gegevens ter identificatie (waaronder adres, telefoonnummer, e-mailadres (…) Verantwoordelijke van de verwerking en doeleinden van de verwerking Wim Bals (handelend onder de naam Wim Bals kunstschilder) is de verantwoordelijke van de verwerking en verwerkt je persoonlijke gegevens enkel voor volgende doeleinden:
• voor het leveren van een uitstekende klantenservice
• voor onze klantenadministratie
• voor marketingdoeleinden, waaronder direct marketing, om je op de hoogte te houden van de nieuwste schilderijen en speciale aanbiedingen
• voor interne rapportering doeleinden
• klant segmentatie en klant profilering
• voor het beter afstemmen van onze website(s) op de wensen en voorkeuren van onze bezoekers en klanten.


Inzage en correctie
Weet je graag welke gegevens er van jou in ons bestand zitten, of wil je dat we bepaalde persoonlijke gegevens schrappen of aanpassen, dan kan je dit aanvragen door een gedagtekend verzoek samen met een kopie van je identiteitskaart verzenden naar Wim Bals, Frans van Brusselstraat 45 – 9190 Stekene. Aanvragen worden behandeld binnen de 30 dagen en verwerkt binnen de 45 dagen.

Openbaar register
U kan tevens te allen tijde het openbaar register bij de privacy commissie raadplegen op www.privacycommission.be, sectie openbaar register.

Schending van je rechten
Indien je van oordeel bent dat Wim Bals kunstschilder je privacy op welke manier dan ook heeft geschonden, kan je in eerste instantie schriftelijk contact opnemen via e-mail. We zullen er alles aan doen om de vermeende schending recht te zetten. Mocht een onderlinge schikking niet mogelijk zijn, dan kan je terecht bij de privacycommissie voor verdere informatie. Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde en Sint-Niklaas bevoegd.

Rechten van de gebruiker?
Iedere Gebruiker kan er van uitgaan dat Wim Bals kunstschilder zijn persoonsgegevens steeds ‘eerlijk en rechtmatig’ verwerkt. Dit wil zeggen dat de gegevens enkel voor de bovenstaande uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verwerkt worden. Wim Bals kunstschilder garandeert dan ook dat de gegevensverwerking steeds toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is. In ieder geval berust de Gebruiker op volgende rechten:
• Iedere Gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit recht van verzet bestaat slechts indien er sprake is van zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. De Gebruiker kan zich ten allen tijde, kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens indien deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.
• Iedere Gebruiker die zijn identiteit bewijst beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
• Wim Bals kunstschilder engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen bijgevolg steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden. Aangezien het onmogelijk is om continu op de hoogte te zijn van iedere verandering of fout in de persoonsgegevens, is het aan jou als Gebruiker om onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden en in de eerste plaats zelf de nodige aanpassingen te maken binnen zijn Gebruikersregistratie.

Cookies
Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt.
Privacy wetgeving en Analytics
Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.
IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Wim Bals kunstschilder en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Wim Bals kunstschilder heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Wim Bals kunstschilder geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Wim Bals kunstschilder een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van wimbals.com te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out
Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Wim Bals kunstschilder) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Het is aan de Gebruiker om zijn rechten te benutten indien dit gewenst wordt. De Gebruiker oefent zijn recht uit via een gedagtekend, schriftelijk verzoek aan Wim Bals kunstschilder, per post of per e-mail via wim@wimbals.eu. Gelieve steeds een bewijs van identiteit, zoals een kopie van de identiteitskaart, te verschaffen. Wim Bals kunstschilder verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven.